ગેરકાયદે ખનિજ ખનન પ્રવૃત્તિઓ-નદીઓમાંથી બિન અધિકૃત રેતી કાઢવાની ગતિવિધિઓ સામે બાજ નજર રાખશે – ‘ત્રિનેત્ર’ ડ્રોન સર્વેલન્સ ટેક્નોલોજી.

ગુજરાતની આગવી પહેલનો મુખ્યમંત્રીશ્રીએ કરાવ્યો પ્રારંભ :-

Read More

Shri Rupani wishes success to the students of SSC and HSC for board exams

Shri Vijaybhai Rupani wished the students of class 10th and 12th for their board exams.

Read More

Shri Rupani launches the state wide polio vaccination campaign

The sensitive and humble Chief Minister Shri Vijaybhai Rupani launched the state-wide Polio Vaccination campaign at the Community Hall of Ministerial Residential Complex in Gandhinagar.

Read More

Shri Rupani thanks Honorable Prime Minsiter Shri Narendrabhai Modi for his never ending support to Gujarat

Honorable Prime Minister Shri Narendrabhai Modi has always been a guardian angel for the state.

Read More

Shri Rupani seeks blessings from Maa “Amma” Amritanandamayi Devi

Shri Vijaybhai Rupani visited the Amruta Vidyalaya in Ahmedabad to seek the blessings of Maa “Amma” Amritanandamayi Devi.

Read More

Shri Rupani greets the new born girls with warmth

Shri Vijaybhai Rupani visited the Ahmedabad Civil Hospital and welcomed the new born girl children with warmth and affection on International Women’s Day.

Read More